an-image
 

NIEPEŁNOSPRAWNI - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA

Ponad połowa niepełnosprawnych nie wyobraża sobie życia bez pracy - wynika z badania przeprowadzonego w 2010 r. przez TNS OBOP. Zatrudnienie to dla nich przełom, którego nie przelicza się jedynie na pieniądze. Praca to rodzaj nobilitacji i forma walki z wykluczeniem społecznym. Nie każdy niepełnosprawny jest w stanie znaleźć pracę i pracować na otwartym rynku pracy. Dla wielu możliwość zatrudnienia stwarzają zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej - którym jest Agroleasing.

Zakład pracy chronionej to zakład zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, spełniający następujące warunki.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:
  • co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
  • albo co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
 2. Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
  • odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.
 3. Jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
 
Uwaga !

Od 2009 r. w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej, zakłady pracy chronionej, aby utrzymać swój status będą musiały zatrudniać więcej osób niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami rozporządzenia wskaźnik zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w ZPCh-ach powinien wynosić ponad 50%. Zakład pracy chronionej jest przedsiębiorstwem i działa w celu osiągania zysków. Jednak decyduje się na zatrudnienie znacznej liczby osób niepełnosprawnych, musi być przystosowany do ich potrzeb oraz musi zapewniać pomoc medyczną, czy rehabilitację. ZPCH nie jest więc przedsiębiorcą, który szukając pracowników trafił, niejako „przez przypadek” na osoby niepełnosprawne i zdecydował się na ich przyjęcie. Korzystanie z pracy niepełnosprawnych, organizowanie pracy z myślą o nich, zapewnienie im odpowiednich warunków, w tym socjalnych, jest świadomym wyborem i elementem strategii.